Akademiska Hus

Bakgrund

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ägs av staten. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Syftet med utbildningen var att öka interaktionen och engagemanget inför, under och efter utbildningsinitiativen, för en ökad och mer hållbar effekt av utbildnings- och kommunikationsinsatserna.

De interna utbildarna har varierande erfarenhetsnivå och kompetens som utbildare, och insatsen utvecklades för att tillgodose de olika nivåernas behov.

Lösning

Genom ett utbildningsprogram för interna tränare stärktes deras kompetens inom vuxenpedagogik och processen som bygger på Dr. Brinkerhoffs ”High Performance Learning Journey”. Processen och metodiken inkluderar en kombination av individuellt och gruppbaserat lärande, reflektion, träning och praktisk tillämpning. Utbildningen är byggd på en metanivå av inlärning, där deltagarna själva använder de lärande teknikerna som de sedan ska tillämpa i sina egna utbildnings- och kommunikationsinitiativ.

Utbildningen inkluderar moment som självledarskap, skapande av en röd tråd i utbildningsinsatser, och hur man uppnår motivation och delaktighet hos deltagare, samt mäter beteendeförändring samt effekt

De interna tränarna fick verktyg för att bättre hantera utmaningar med att engagera deltagare och uppnå önskad inlärningseffekt i sina utbildnings- och kommunikationsinsatser.

En viktig del av utbildningen var också att låta deltagarna använda de nya kunskaperna och färdigheterna i praktiken genom att applicera dem på sina egna utbildningsinsatser och samla feedback från lärpartners och andra intressenter.

Resultat

Effekterna och resultaten av utbildningsprogrammet är mycket positiva. Deltagarna gav höga nöjdhetsbetyg och kände att de hade fått verktyg som de kunde använda i sitt dagliga arbete. De upplevde att de hade ökat sina kunskaper och färdigheter inom vuxenpedagogik och att de behärskade ”High Impact Performance Learning Journey”-processen. Dessa nya färdigheter och metoder har tillämpats i praktiken genom att deltagarna har skapat och genomfört utbildningsinsatser som främjat högre engagemang och inlärning hos deltagarna.

Kontakta Helena Korduner, vår VD, om du vill höra mer om hur vi arbetar.

Helena Korduner

Bild: Helena Korduner

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?