Toca Boca

Bakgrund

Under 2021 genomförde Toca Boca en omstrukturering av sin ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod av medlemmar med olika bakgrunder, kompetenser och från olika företagskulturer och länder. Pandemin hade förhindrat fysiska möten och skapade utmaningar för effektivt samarbete. Gruppen brottades med bristen på gemensam riktning, förtroende och konstruktiv kommunikation. Deras mål var att utvecklas från en grupp till ett samspelt team för att mö ta den höga tillväxten.

Toca Boca Emil Ovemar

The thread that runs through everything we do is keeping the kids' perspective.

Emil Ovemar, Co-Founder & Head of Studio

Lösning

Utvecklingsinsatsen inleddes i november 2021 och omfattade utbildning inom områdena självledarskap, ledarskap, och förändringsledning. Teamcoaching och individuell coaching användes som centrala metoder.

Teamcoaching base rades på Teamcoachingsmetoden TCI, som är internationellt beprövad och forskningsbaserad. Metoden fokuserade på att utveckla 14 faktorer som karakteriserar högpresterande team, inklusive tillit och effektivt samarbete. Ledningsgruppens medlemmar fick även individuell coaching som syftade till att förbättra medlemmarnas emotionella kompetens, med betoning på 10 EQ-förmågor.

Upplägget var dynamiskt och formades successivt utifrån teamets behov med fokus på att utveckla Gemensam riktning, Tillit och konstruktiv kommunikation/samverkan. Aktiviteter genomfördes också för att hantera historiska konflikter och skapa en positiv arbetsmiljö.

Resultat

Arbetsinsatsen resulterade i märkbara förbättringar inom flera områden. Tilliten ökade med ökad öppenhet och förmåga att visa sårbarhet. Gruppen riktade nu sina insatser mot gemensamma mål och visade större engagemang även i frågor som inte direkt rörde deras ansvarsområden. Kommunikationen blev tydligare och mer konstruktiv, och konflikter hanterades mer effektivt.

Som en följd av detta arbete skedde en ny omstrukturering av ledningsteamet. Gruppen omvandlades från ett större operativt team till ett mindre strategiskt team, vilket gav möjlighet till mer effektiv strategisk planering och beslutsfattande. Genom att dra nytta av olika perspektiv och kompetenser kan ledningsgruppen nu bättre positionera företaget för att möta framtida utmaningar och uppnå en hållbar tillväxt.

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?