Bonnier News

Bakgrund

Mediabranschen genomgår betydande förändringar med nya digitala tjänster och reviderade affärsmodeller. För att möta dessa utmaningar behöver företagen attrahera nya medarbetar, utveckla ny kompetens och stärka kulturen.

Bonnier News, ett privatägt medieföretag, har över 8500 anställda och 100 medievarumärken. Ledningen och HR beslutade att förändra organisationen mot ett mer decentraliserat beslutsfattande, samtidigt som man skapade en tydligare struktur och ökad samverkan mot ”Ett Bonnier News”.

För att skapa tydlighet för ledare och medarbetare identifierades vilka ledarkompetenser som var viktiga för att driva denna förändring och stöttande initiativ med en portfölj av ledar- och medarbetarutvecklingsprogram och arbete kring stärkt feedbackkultur har genomförts .

kick-off med Bonnier News Change Maker program

Bonnier News, med över 8000 anställda, vet vikten av ett gott ledarskap. Växer människor, växer organisationen!

Lösning

De initiativ och program som har skapats och genomförs är bland annat: Ledarkompetensmodell: Ledningsgruppen och 150+ ledare deltog i workshops för att forma sex kompetensområden baserade på UCF:s kompetensramverk. Detta lade grunden för ett gemensamt språk kring ledarskap och blev ramverket för de utvecklingsinitiativ som sedan genomfördes.

Några av dessa var och är:
Ny som chef i Bonnier: Ett koncerngemensamt ledarskapsprogram som sträckte sig över 1+1+1 dagar. Programmet fokuserar på att förstå chefs- och ledarrollen, att förstå och kunna leda sig själv och andra.

Erfaren chef inom Bonnier News: Ledarprogram med fokus på att hantera större arbetsgrupper utifrån ett mer transformativt ledarskap, att leda i matris samt konflikthantering.

Leda i förändring inom Bonnier News: Hur kan jag leda mig själv och andra hållbart och vara en trygg förebild och en optimistisk drivkraft i konstant förändring.

Change Maker program: Ett transformativt ledarprogram som syftar till att utveckla nyckelpersoner inom organisationen för att kunna leda den in i framtiden. Programmet inkluderar även gruppcoaching och internt mentorskap.

Systematiskt arbete med självledarskap och feedback-kultur: Kontinuerligt arbete för att bygga en kultur av självledarskap, återkoppling och reflektion.

Workshops med en kombination av analoga och digitala lärandemetoder, individuellt och gruppbaserat lärande, träning och praktisk tillämpning i arbetet.

Resultat

Resultaten visar på nöjda chefer, beteendeförändringar och förbättrad medarbetarnöjdhet. Bonnier News både möter och driver förändring med ökad anpassningsförmåga och utvecklad kompetens.

Några viktiga resultat:

  • Cirka 400 chefer och över 1000 medarbetare har deltagit i olika programmen och insatser, med ett genomsnittligt nöjdhetsbetyg på 4,5 på en 5-gradig skala.
  • Programdeltagare och deras chefer rapporterar om betydande beteendeförändringar, inklusive bättre beslutsfattande, ökat förtroende och engagemang från deras team.
  • Medarbetarnöjdhetsundersökningar mellan 2019-2022 visar förbättringar i ledarskapsindexområdet samt ökat engagemang. Andelen team som leds av ledare som får de samlade omdömet ”utmärkt ledarskap” har ökat med 15%. Dessa resultat är särskilt anmärkningsvärda eftersom de uppnåddes under perioder med betydande organisationsförändringar och en pandemi med distansarbete.
  • Arbetet med att bygga en feedback-kultur har lett till ökad grad av återkoppling i organisationen, vilket är en positiv beteendeförändring.

Bonnier News insatser för att utveckla sin ledarskapskultur och kompetens har stärkt organisationen, dess ledare och medarbetare i att möta pågående och framtida utmaningar.

Kontakt

Är du intresserad av att jobba med oss eller har du några frågor?