Toca Boca

Bakgrund

Ledningsgruppsutveckling för internationellt tillväxtbolag. Insatsen syftade till att gruppen skulle gå från högpresterande individer till ett högpresterande team.

Toca Boca genomförde en omstrukturering av sin ledningsgrupp. Gruppen formades under Covid/lockdown. Detta sammanföll med att bolaget växte i snabb takt. Hela studion var tvungna att växla upp, vilket ledde till växtvärk. Pandemin förhindrade fysiska möten och skapade utmaningar för effektivt samarbete. Gruppens mål var nu att utvecklas från en grupp till ett samspelt team för att möta den höga tillväxten.

Toca Boca Emil Ovemar

Vi ville gå från högpresterande individer till ett högpresterande team. Ett team med gemensam riktning, tydliga spelregler med hög tillit och stark samverkan.

Emil Ovemar, Co-Founder & Head of Studio

Lösning

Utvecklingsinsatsen inleddes i november 2021 och omfattade utbildning inom områdena självledarskap, ledarskap, och förändringsledning. Teamcoaching och individuell coaching användes som centrala metoder. Teamcoaching baserades på Teamcoachingsmetoden TCI, som är internationellt beprövad och forskningsbaserad. Metoden fokuserade på att utveckla 14 faktorer som karakteriserar högpresterande team, inklusive tillit och effektivt samarbete. Ledningsgruppens medlemmar fick även individuell coaching som syftade till att förbättra medlemmarnas emotionella kompetens, med betoning på 10 EQ-förmågor.

Upplägget var dynamiskt och formades successivt utifrån teamets behov med fokus på att utveckla Gemensam riktning, Tillit och konstruktiv kommunikation/samverkan. Aktiviteter genomfördes också för att hantera historiska konflikter och skapa en positiv arbetsmiljö.

Resultat

Arbetsinsatsen resulterade i märkbara förbättringar inom flera områden. Tilliten ökade med ökad öppenhet och förmåga att visa sårbarhet. Gruppen riktade nu sina insatser mot gemensamma mål och visade större engagemang även i frågor som inte direkt rörde deras ansvarsområden. Kommunikationen blev tydligare och mer konstruktiv, och konflikter hanterades mer effektivt.

Som en följd av detta arbete skedde en ny omstrukturering av ledningsteamet. Gruppen omvandlades från ett större operativt team till ett mindre strategiskt team, vilket gav möjlighet till mer effektiv strategisk planering och beslutsfattande. Genom att dra nytta av olika perspektiv och kompetenser kan ledningsgruppen nu bättre positionera företaget för att möta framtida utmaningar och uppnå en hållbar tillväxt.

Kontakt

Är du intresserad av att se hur ni kan utveckla er ledningsgrupp till ett högpresterande team?