Integritetspolicy

Vänligen läs noggrant

Hantering av persondata
Version 1.0, maj 2018

Amazing Leaders har ett proaktivt förhållningssätt samt ett professionellt ramverk för hur vår information kring personuppgifter hanteras, samt att det sker på ett säkert och korrekt sätt. Vi ser till att vid var tid då personuppgifter behöver användas (för genomförande av våra tjänster, för marknadsföring, försäljning och ekonomiska transaktioner) skydda den personliga integriteten hos våra kunder och att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd.

Till personuppgifter räknas all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter samlas till största delen in via personliga kontakter eller genom att personen anmäler sig till en öppen kurs eller ska delta i någon av våra tjänster. Därtill sparas personuppgifter som aktivt lämnas av en person via besök på vår hemsida, t.ex för att anmäla sig till en kurs eller ett nyhetsbrev. Vi sparar också personuppgifter när en person anmäler sig till ett evenemang som vi bjuder in till via e-post eller massutskick.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Amazing Leaders behandlar personuppgifter för att kunna hantera kommunicera med en person, för leverans av våra tjänster, för att teckna avtal, för att fakturera samt för att följa upp leverans av våra tjänster. För genomförande av våra tjänster hanterar vi personuppgifter med “avtal” som rättslig grund. Vi behandlar data med största integritet. Vi delar inte med oss av några personuppgifter till tredjepart, annat än de som definieras som mottagare nedan.

Mottagare som information delas med
Vi behöver vi dela med oss av personuppgifter mottagare som tillhandahåller digitala plattformar för lagring av data, t.ex vår CRM-system, vårt filhanteringssystem och vårt ekonomisystem . Om vi delar personuppgifter är ansvarar mottagaren för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt och Amazing Leaders tillser att sådana avtalsvillkor finns hos mottagaren.

Rättigheter
Som person har man vissa rättigheter kopplade till sina personuppgifter som är sparade hos Amazing Leaders. Man har bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med personuppgifter och få sina uppgifter korrigerade eller raderade inom 72 timmar. Man kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter man har på Datainspektionens hemsida.

Information om och radering av personuppgifter
En person kan när som helst begära att få sina personuppgifter raderade eller begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om personen. För att begära information, korrigera eller radera personuppgifter, kontakta gdpr@amazingleaders.se.

Vidare gallrar vi löpande avaktiverad person från våra register, inklusive backup:er. Gallringen innebär borttagning av alla personuppgifter, med undantag av statistikunderlag, som anonymiseras.
 Andra administrativa uppgifter raders 12 månader efter att en kundrelation eller ett uppdrag avslutats.

Kontakt:
Vid frågor om behandlingen av personuppgifter är man välkommen att kontakta oss på gdpr@amazingleaders.se.. Om man inte skulle vara nöjd med det svar man fått har man rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).